Madla IL

Verdier, visjon og mål

Verdier, visjon og mål

Vår visjon: Madla IL;  breddeklubben med tilbud for deg som vil noe mer

Vår hovedmålsetting er:

Klubben har som mål å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Madla bydel. 

Klubben, gjennom sertifisering som kvalitetsklubb, skal hjelpe til med å bedre aktivitetstilbudet på alle trinn gjennom felles forståelse av klubbens mål og leve opp til målsetning om å "gi et godt fotballtilbud til alle i Madla IL". 

Klubbens verdier

Fair Play skal ligge i bunn, for spillere, ledere, trenere og deltakende foreldre på alle nivå. Vår hverdag skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel, trygghet og glede for alle som deltar. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivå i klubben.

                          Respekt:                Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena

Likeverd:              Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud i klubben basert på ønsker og ferdigheter

Trivsel:                  Vi er inkluderende overfor hverandre og oppmuntrer og utfordrer hverandre i en positiv ånd.

Glede:                   Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer; trening, konkurranser og i det sosiale livet i klubben

Trygghet:              Vår fotballaktivitet skal foregå innenfor de rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av, og tydelige      

                               retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep/trakassering.

 

Etikk og moral skal gjelde for alle med verv i klubben. Gode holdninger, samarbeidsånd og god fremtreden er grunnverdier som skal gjelde i alle sammenhenger. Alle er vi ambassadører for klubben vår.

Spiller og individet skal stå i sentrum og alle skal bli sett, på alle nivå. For klubben betyr dette alle klubbrelaterte beslutninger gjøres med tanke på å sette:

  1. Klubben som helhet – rammeverk - først
  2. Det enkelte lag er underlagt klubbens rammeverk
  3. Den enkelte spiller skal forholde seg til klubbens og lagets rammebetingelser

Spillerutvikling og hospitering anses som klubbens rammebetingelser og vil i enkelttilfeller sette den enkelte spillers prioriteringer før lag. Dog skal dette være avklart innenfor klubbens sportslige organ.

                           De tre verdi-pilarene i fotballen

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift