Madla IL

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg
Sportslig ledelse består av:
 
Frode Breivik (leder)
Stein Torjusen
Morten Tønnessen
Ruben Hakin
Mikael Johnsen
Ellen B. Johansen
Gaute Pedersen
 
Sportslig Utvalg: sportsligutvalg@madlail.no
_____________________________________________________________________________________________

Sportslig utvalg Madla IL – organisering, mandat og oppgaver.

Organisering

Sportslig utvalg oppnevnes av styret og medlemmene har en funksjonstid på ett år. Leder i sportslig utvalg skal sitte i klubbens styre enten som medlem eller vara. Utvalgets medlemmer skal settes sammen med basis i kompetanse og representativitet. Med kompetanse menes sportsfaglig relevant bakgrunn (trener/leder) og representativitet betyr å reflektere klubbens aktiviteter (jente/gutt og ulike aldersgrupperinger). Utvalget bør bestå av en kjernegruppe på 4-6 personer som ivaretar løpende beslutninger. I mer prinsipielle saker skal utvalget utvides med relevant kompetanse slik som trenerkoordinator og/eller trenere ledere fra større deler av klubben. Daglig Leder og Sportslig leder Barnefotballen skal delta i utvalget.

 

Mandat

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i klubben. Utvalget skal sørge for at klubbens til en hver tid gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer implementeres i lagene. Utvalget skal videre sørge for at det utpekes og tilsettes trenerkoordinator(er) og at det gjennomføres jevnlige trenerforum og faglig oppfølging av trenerne på alle nivå. Utvalget skal høres ved ansettelse av trenere, støtteapparat og sammensetning av spillerstaller.

Beslutninger knyttet til det løpende sportslige opplegget rundt klubbens A-lag tas i aksen hovedtrener/daglig leder/styret. Sportslig leder skal her være styrets representant i den daglige oppfølgingen.

 

Oppgaver

Sportslig utvalg skal:

 1. Planlegge og bidra til gjennomføring av 2-4 trenerforum hvert år.

 2. Gjennomføre nødvendig oppfølging av aktuelle lag og bidra til å avklare eventuelle sportslige uoverensstemmelser.

 3. Være rådgivende organ for A-lagstrener og støtteapparatet rundt dette.

 4. Høres ved tilsetting av hovedtrener for klubbens lag fra ungdomsfotballen (13 år) og opp til og med klubbens A-lag, samt støtteapparat for A-laget.

 5. Høres i forbindelse med sammensetning av spillerstall A-lag og B-lag, og ved overganger til og fra klubbens A- og B-stall.

 6. Bidra til å utforme budsjettforslag for utviklingsdelen (unntatt A-lagssatsingen) overfor klubbens styre.

 7. Være rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål etter behov

I tillegg gjelder følgende prioriterte strategiske oppgaver:

 1. Bidra til å bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling.

 2. Sikre utvikling av programmer for ferdighetsutvikling og spillestil.

 3. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), vurdere ekstratreninger og talentgruppe.

 4. Monitorere trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene som stilles til Kvalitetsklubb nivå 1.

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift